Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty to bezgotówkowa forma rozliczeń pieniężnych umożliwiająca w wygodny i bezpieczny sposób dokonywanie płatności należnych Pekao Leasing wyrażonych w złotych polskich (PLN).

 

Polecenie zapłaty polega na realizowaniu płatności na rzecz Pekao Leasing w umownych terminach. Jest usługą przypominającą zlecenie stałe, ale ma istotną dodatkową zaletę: doskonale sprawdza się w przypadku różnych kwot oraz różnych tytułów płatności.

 

Polecenie zapłaty to usługa wygodna dla Klientów Pekao Leasing ponieważ:

  • to Pekao Leasing inicjuje transakcję oraz dba o jej poprawność, tj. kwotę, termin oraz tytuł płatności (jedyne o czym powinien pamiętać Klient to zapewnienie w terminie odpowiednich środków na swoim rachunku bankowym),
  • eliminuje ewentualne pomyłki Klienta przy płatnościach, np. w formie polecenia przelewu,
  • oszczędza czas Klienta,
  • zazwyczaj jest usługą bezpłatną lub koszty ponoszone na rzecz banku są znacznie niższe niż przy poleceniu przelewu lub zleceniu stałym.

 

Polecenie zapłaty to usługa bezpieczna dla Klientów Pekao Leasing ponieważ:

  • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient jest uprawniony do odwołania pojedynczej płatności w terminie:

a)      30 dni kalendarzowych od dnia obciążenia rachunku - w przypadku osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej,

b)      5 dni roboczych od dnia obciążenia rachunku - w przypadku pozostałych Klientów,

  • została uregulowana prawnie w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późniejszymi zmianami),
  • Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z polecenia zapłaty w dowolnym momencie.

 

W celu aktywowania polecenia zapłaty należy wypełnić formularz „Zgoda na obciążanie rachunku” (wersja elektroniczna lub wersja papierowa) i przesłać go na adres:

 

Pekao Leasing Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 31

02-091 Warszawa

z dopiskiem „Polecenie zapłaty”

 

Należy pamiętać, aby uzupełnić obie części formularza (część przeznaczoną dla wierzyciela, tj. Pekao Leasing  oraz część przeznaczoną dla banku dłużnika, tj. banku prowadzącego rachunek Klienta, poprzez który będzie realizowane polecenie zapłaty).

 
 
x